ثبت انحلال شرکت

انحلال شرکت

شرکتهای سهامی به دلایل زیر منحل می شوند :

وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن است.
در صورتی که شرکت برای مدت معین – تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد
در صورت ورشکستگی
در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال دهند.
در صورت صدور حکم قطعی دادگاه

12 Aug 2017