: ثبت موسسه

ثبت موسسه

مؤسسات غير تجاری

موسسات غير تجاری موسساتی هستند كه جهت مقاصد غير تجاری مثل امور علمي ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شوند و تشكيل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و يا نداشته باشند.
تشكيل مزبور از تاريخ ثبت شخصيت حقوقي پيدا مي كنند و مي تواند عناويني از قبيل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمايند.

تقسيم بندی مؤسسات غير تجاری بسته به اهدافشان؛

1. موسساتي كه هدفشان جلب منافع و تقسيم آن بين اعضا خود نباشد.

2. موسساتي كه هدفشان جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضا خود يا غير باشد مانند كانون هاي فني و حقوقي و غيره.

حداقل شركا در موسسات فوق نبايد كمتر از دو نفر باشد و قيد سرمايه به هر ميزان مجاز است. موسسات غير تجاري همانند موسسات تجاري بايد در تهران در اداره ثبت شركتها و در شهرستانها در دايره ثبت شركتهاي اداره ثبت مركز اصلي موسسه به ثبت برسند و جهت آن كليه اقدامات تاسيس شركتها به همراه رعايت مواد آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيل و موسسات غير تجاري كه در سال 1337 به تصويب رسيده است ضروري مي باشد.

جهت ثبت تشكيلات غير تجاري تسليم اظهارنامه (فرم چاپي تقاضانامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه كه داراي تاريخ و امضا بوده الزامي است ضمائم آن شامل نسخه اصلي يا رونوشت وكالتنامه (در صورت تقاضا توسط وكيل).

گواهي شده تصديق كشوري كه موسسه در آنجا به ثبت رسيده به همراه ترجمه مصدق فارسي آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شركا صورت مجلس مجمع عمومي موسس مبني بر انتخاب هيئت مديره و معرفي صاحبان امضا (دو نسخه) رسيد پرداخت حق الثبت و فتوكپي شناسنامه شركا مي باشد. در صورت غير انتفاعي بودن موسسه اجازه نامه نيروي انتظامي محل جهت ثبت ضروري مي باشد و در صورت انتفاعي بودن آن موضوع موسسه با مدارك تحصيلي و تخصص موسسين تطبيق داده شده سپس دستور ثبت صادر مي گردد. اساسنامه موسسات غير تجاري مي تواند مانند اساسنامه شركت با مسئوليت محدود باشد و در آن مواردي مانند موضوع موسسه ارگان اداره كننده (هيئت مديره) و ارگان تصميم گيرنده (مجامع عمومي) و اختيارات آنها و غيره آورده شود.

موسسه مزبور داراي مجمع عمومي عادي و فوق العاده نيز مي باشد كه هر كدام داراي وظايفي هستند. هيئت مديره موسسه مي تواند در مجمع عمومي عادي از بين شركا يا خارج از آن انتخاب گردد و مديران مي توانند براي مدت محدود يا نامحدود معين شوند و داراي اختيارات تام نيز مي باشند مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري را مقرر داشته باشد. جلسات هيئت با حضور اكثريت اعضا موسسه رسميت پيدا نموده و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آرا مناط اعتبار خواهد بود. در صورتي كه تقاضاي ثبت مورد قبول واقع شود مراتب در دفتر مخصوصي ثبت و ورقه اي حاكي از تصديق ثبت به تقاضا كننده داده مي شود علاوه بر آن خلاصه مراتب در روزنامه رسمي يا يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار با هزينه متقاضي منتشر مي گردد.

مطلبی درباره انحلال و تصفيه مؤسسات غير تجاری

انحلال موسسات غير تجاري مي تواند اختياري و با تصميم مجمع عمومي فوق العاده و يا به موجب حكم دادگاه باشد. چنانچه انحلال اختياري صورت گرفته باشد تصفيه آن مطابق مقررات مندرج در اساسنامه توسط مدير يا مديران آن انجام مي گيرد و در صورتي كه متصدي امر تصفيه و چگونگي انجام آن معين نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده به هنگام انحلال يك نفر را به عنوان مدير تصفيه با تعيين حدود اختيارات آن معرفي مي نمايد.
اگر انحلال به موجب حكم دادگاه باشد امر تصفيه به عهده متصدي تصفيه مقرر در اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدي مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال يك نفر را جهت تصفيه معين مي نمايد و مطابق قانون تجارت امر تصفيه صورت خواهد گرفت.

سلسله مراتب ثبت مؤسسات غير تجاری

1. کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا.

2. کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسين و امضا توسط شرکا.

3. تنظيم و امضاي کليه صفحات اساسنامه توسط شرکا.

4. چند نام انتخاب و به مسئول تغيين نام اداره ثبت شرکتها ارادئه گردد (توجه شود نام انتخاب شده اولا بايد با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته و ثانيا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نامهاي خارجي نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسي، گواهي لازم را با انتخاب يکي از اسامي پيشنهادي صادر مي نمايد.

5. پس از تعيين نام به قسمت ارجاع ادايه ثبت شرکتها مراجعه و مميز مربوطه پس از بررسي اوليه با توجه به موضوع فعاليت موسسه چنانچه نياز به اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح داشته باشد عند اللزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفي مي شود.

6. پس از وصول و ارائه مجوز لازم (در رابطه با موضوع موسسه) مميز ثبت شرکتها بشرط عدم وجود نقص مدارک، متقاضي را جهت پرداختي حق الثبت به حسابداري راهنمايي و مسئول حسابداري با توجه به سرمايه موسسه و تعيين مبلغ حق الثبت متقاضي را جهت پرداخت حق الثبت به بانک ملي ايران هدايت و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائه فيش پرداختي به حسابداري، حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامه متقاضي مي کند و مميز مربوط دستوي ثبت را صادر و متقاضي به قسمت ثبت شرکتها مراجعه مي نمايد.

7. در قسمت ثبت شرکتها پيش نويس آگهي تاسيس تهيه شده پس از امضاي رئيس اداره ثبت شرکتها و تايپ آگهي مربوط، متقاضي مجددا به قسمت ثبت شرکتها مراجعه و پس از احراز هويت توسط مسئول قسمت از متقاضي ذيل ثبت دفتر (اصالتا يا وکالتا) امضا اخذ مي نمايد و سپس يک نسخه از مدارک (اساسنامه، صورتجلسه، تقا ضانامه) که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها مي باشد به متقاضي تسليم مي گردد و متقاضي به دبير خانه اداره مراجعه و پرونده را تحويل داده، يک برگ آگهي تايپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمويم و امور بين الملل (قسمت دايره آگهي ها) برده و پس از تعيين مبلغ جهت درج در روزنامه کثير الانتشار به بانک مراجعه و همراه فيش پرداخت شده به دبيرخانه مراجعه مي کند. پس از امضاي نسخ تايپ شده توسط رئيس اداره ثبت شرکتها در اين مرحله آگهي صادر و دو نسخه تايپي به متقاضي تحويل مي گردد. يک نسخه جهت درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي (واقع در خيابان بهشت، ضلع جنوبي پارک شهر) و نسخه ديگر همراه فيش پرداختي به قسمت دايره آگهي ها جهت درج در روزنامه کثير الانتشار داده مي شود. 

در اين مرحله کار ثبت موسسه پايان يافته است 

براي ثبت مؤسسات غير تجاري نياز به چه مداركي مي‌باشد؟

1. اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکتها و تکميل و امضا توسط شرکا (بر طبق پيوست)

2. تنظيم اساسنامه حداقل در 2 جلد و امضاي ذيل تمام صفحات توسط کليه شرکا يا اعضا (بشرح نمونه پيشنهادي پيوست اين راهنما)

3. تنظيم صورتجلسه مجمع موسسين حداقل در 2 نسخه (بشرح نمونه)

4. فتوکپي شناسنامه شرکا.

5. اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم.

تذکر 1؛ حداقل وجود دو نفر شريک در موسسه الزامي است.

تذکر 2؛ قيد سرمايه به هر ميزان در موسسه مجاز مي باشد .

تذکر 3؛ امضاي مدير شعبه و فتوکپي شناسنامه و قيد محل سکونت در صورتي که شرکت شعبه داشته باشد الزامي است.

12 Aug 2017